Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini modul B

U Zagrebu č‡e na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 14.-15. veljače 2020. održati tečaj Temeljne komunikacijske vještine - modul B.

Komunikacija zdravstvenih djelatnika unutar tima, u odnosu prema pacijentima, kao i članovima njihovih obitelji iznimno je važna. Način komunikacije uvelike utječe na kvalitetu odnosa i povjerenje koje se gradi u odnosu prema pacijentima i drugima koji su uključeni u proces liječenja ili njege pacijenata. To pridonosi boljoj skrbi bolesnika i poboljšanju kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji.

     Stoga je razumljivo da se u cijelom svijetu iznimna pozornost pridaje edukaciji zdravstvenih djelatnika temeljnim komunikacijskim vještinama i adekvatnim oblicima komuniciranja s bolesnicima i članovima njihovih obitelji. Edukacija zdravstvenih djelatnika neizostavna je za poticanje i razvoj sposobnosti pozitivnog i proaktivnog utjecanja na sudionike  komunikacijskog procesa.

     Kvalitetna komunikacija, napose u hitnoj medicini preduvjet je dobre zdravstvene skrbi i uspješnog liječenja hitnog pacijenta več‡ od trenutka upuč‡ivanja hitnog medicinskog poziva. U hitnoj medicini zdravstveni djelatnici komuniciraju s više javnosti, koristeč‡i se usmenim i pismenim oblicima komunikacije, nastupima u medijima. U  međusobnoj  komunikaciji i komunikaciji posredstvom audiovizualnih medija veliki dio prijemljivosti pojedinih sadržaja ovisi o neverbalnim porukama. Usvojene komunikacijske vještine omoguč‡avaju adekvatan pristup pacijentu, obitelji i okolini pacijenta, drugim službama i kolegama iz medicinske službe koje pacijenta prihvač‡aju na daljnju obradu i liječenje.

     Završetkom Modula A ove edukacije polaznici su usvojili znanja i vještine asertivnog komuniciranja i slušanja, proširili svoja znanja iz neverbalne komunikacije, prava pacijenata, temeljnih novinarskih načela, moralnih i pravnih obveza novinara pri izvještavanju o žrtvama, naučili su razlikovati vrste i izvore stresa te korisiti tehnike smirivanja u stresnim komunikacijskim situacijama.

     Modul B je nadogradnja svega naučenog u prethodnom modulu, kako bi se u potpunosti usvojile komunikacijske vještine potrebne za rad s hitnim pacijentima.

Polaznici završetkom edukacije dobivaju Potvrdu koju izdaje Sveučilište. Uz Potvrdu može se izdati i dodatak Potvrdi koji sadrži ishode učenja Programa, popis predmeta, ishode učenja predmeta i stečene vještine.

Tečaj č‡e biti bodovan od Hrvatske komore medicinskih sestara, sukladno Pravilniku.

 

Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini modul B

31.01.2020