Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe

Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare održao se u Krapinskim Toplicama od 25. do 27. rujna 2014. Trening su, uz rješenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, organizirali Hrvatski liječnički zbor Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine.

Trodnevni trening proveli su nacionalni instruktori Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu sukladno Standardu osnovne edukacije za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe, a njime se nastoji uvježbati standardizirane postupke timskog rada u djelatnosti hitne medicine te unaprijediti kvalitetu pružanja hitne medicinske skrbi.

Polaznici treninga bili su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Brodsko-posavske, Splitsko-dalmatinske, Zagrebačke, Å ibensko-kninske i Požeško-slavonske županije.


30.08.2014